Computer Training

training

कम्प्युटरका सम्पुर्ण काेर्षहरू पढनका लागि उपयक्त स्थान ………… हामी कहाँ विभिन्न काेर्षहरू पढाइन्छ ।।।।

School Package

Accounting Package(Tally)

Networking Classes

Basic Computer Classes

Diploma  Classes

Hardware  Classes

Leave a Reply

Your email address will not be published.