maintenance

Maintenance

सम्पुर्ण कम्प्युटर लगायत इलेक्टाेिनक्स सामानहरू ममर्त गर्नुकाे साथै मर्मत पछि पनि सेवा उपलव्ध छ ।। All Microsoft Gadget software Unlocking and Updating Desktop Computer Laptop Printer Anti-virus Installing

sales

Sales

गुणस्तरी बिभिन्न ब्राण्डका सामानहरू विक्री वितरणकाे लागि सम्झनै पर्ने नाम टाइम्स कम्पयुलाेजी …………… All Computer Accessories Laptop Printer Inverter Generator Online Payment

training

Computer Training

कम्प्युटरका सम्पुर्ण काेर्षहरू पढनका लागि उपयक्त स्थान ………… हामी कहाँ विभिन्न काेर्षहरू पढाइन्छ ।।।। School Package Accounting Package(Tally) Networking Classes Basic Computer Classes Diploma  Classes Hardware  Classes